top of page

צוואות וירושות

עריכת צוואה מממשת את היכולת שלנו לשלוט באשר יקרה לאחר שניפרד מן העולם ולקנות לנו “שקט נפשי” לעתיד.

בהיעדר צוואה ערוכה כדין, תיקבע ירושתו של אדם בהתאם להוראות חוק הירושה, כלומר "ירושה לפי דין". היורשים לפי דין הם בן/ת הזוג, ילדים וצאצאיהם, הורים וצאצאיהם, הורי הורים וצאצאיהם, ובמקרים נדירים אפילו המדינה! חלקו של כל יורש נקבע על פי הוראות החוק ואין אפשרות להשפיע על אופן חלוקת הירושה.

בכדי להשפיע על חלוקת ירושתנו, אנו חייבים לערוך צוואה ולתת הוראות ברורות המשקפות את רצונותינו.

קיימות מספר צורות לעריכת צוואה בעלת תוקף מחייב. הצורה המוכרת ביותר היא עריכת צוואה בכתב וחתימתה בפני עדים או בפני נוטריון. 

כאשר אנו מלוות את לקוחותינו בהליך המורכב והרגיש הכרוך בתכנון מה שיקרה ברכושם לאחר אריכות ימיהם, אנו משקיעות את מלוא תשומת הלב והמחשבה בדברים שבאמת חשובים להם.

אין מקרה זהה לקודמו, כל אדם ורכושו, כל משפחה והדינמיקה שלה, יש חשיבות למסורת, לערכים ולמסר שרוצים להעביר לדורות הבאים. בעבודתנו אנו מקפידות ליצור פתרונות ראויים ומנגנונים מוסכמים ליישום הצוואה, שמתאימים לכם ולבני משפחותיכם, על מנת לשמור ולהגן על שלמות המשפחה וכדי למנוע סכסוכים עתידיים בין היורשים.

bottom of page