top of page

ייפוי כח מתמשך

יכולתו של אדם לקבוע מה ייעשה ברכושו ובגופו כאשר לא יוכל עוד לשלוט בענייניו.

תיקון מספר 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות יצר כלים משפטיים חדשים המאפשרים לנו לתכנן ולהתכונן מראש, לתת הנחיות ולייצר "שליטה", בכל אשר יקרה אם וכאשר לא נהיה מסוגלים לשלוט במצב ולטפל בעניינינו בעצמנו.

ייפוי כוח מתמשך הוא אחד הכלים המשפטיים הללו.
אנו מלוות את לקוחותינו בעריכת מסמך חיוני זה ורואות בכך שליחות וחשיבות עליונה.

הכנה מראש ועריכת ייפוי כוח מתמשך מייתרת את הצורך בהליך מינוי אפוטרופוס, שהוא תהליך בלתי נעים לכל המעורבים בדבר, הכרוך במשאבים כספיים, משפחתיים ורגשיים כבדים, מחייב פנייה לבית המשפט ומטיל על האפוטרופוס חובות כגון מתן דין וחשבון לרשויות המדינה, האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, פקידי סעד וכו'.

על מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך כראוי נדרשת מחשבה ותשומת לב מעמיקה, ייעוץ מקצועי וסביבה נטולת לחצים או השפעות חיצוניות. עריכת המסמך מחייבת הכשרה מיוחדת לפי חוק. אנו מתאימות את הוראות ייפוי הכוח המתמשך כך שישקף בצורה הטובה ביותר את רצונותיו וצרכיו של הממנה, בהתאם למצבו המשפחתי והכלכלי ולצו מצפונו. בסיום ההליך מופקד ייפוי הכוח המתמשך במשרד המשפטים (האפוטרופוס הכללי) כתנאי לתוקפו.

bottom of page